top of page

KINAKAILANGAN NA MGA FORM

dati  maaaring lumahok ang iyong anak  anuman  STAR aktibidad o kaganapan, ang sumusunod na DALAWANG dokumento  dapat  makumpleto, mapirmahan, at on-file sa STAR Office sa oras ng check-in sa unang araw ng unang session:

 

Form ng Pahintulot at Pagpapalabas ng Kalahok ng STAR.  

STAR Audition Sheet na may kasalukuyang larawan.  

Kung ang iyong anak ay lalahok sa tagsibol at anumang (mga) sesyon ng tag-init, hindi na kailangang kumpletuhin muli ang mga form.  Para sa iyong kaginhawaan,  pananatilihin namin ang iyong mga form para sa tag-araw.

Participant Consent & Release Form
Audition Sheet
bottom of page