top of page

Nhân viên Giáo dục Nghệ thuật STAR

Marilyn Abad-Cardinalli

Marilyn Abad Cardinalli

(Giám đốc Điều hành & Nghệ thuật)

là giảng viên của trường Cao đẳng Gavilan giảng dạy, sản xuất và đạo diễn trong Nghệ thuật Sân khấu và Truyền hình trong hơn 30 năm. Cô là Người sáng lập và Giám đốc Điều hành của Chương trình STAR. Cùng với chồng, Joe, họ phục vụ trong Hội đồng quản trị của El Teatro Campesino ở San Juan Bautista. Cô có bằng Thạc sĩ về Sân khấu và Công nghệ Liên quan của Đại học Bang San Jose và Chứng chỉ Sau Đại học về Nghệ thuật Video của Đại học Santa Cruz.

STAR Arts Logo

Louisa Licha Casarez (Thư ký ghi danh)

 

bottom of page