top of page

Truyền thuyết & Biên bản Cuộc họp Hội đồng quản trị

2022 Huyền thoại & Biên bản
Truyền thuyết & Biên bản năm 2021
Truyền thuyết & Biên bản năm 2020
Tháng 1 năm 2020 KHÔNG HỌP
Chương trình nghị sự tháng 2 năm 2020
Phút thứ 2 năm 2020
Chương trình nghị sự vào tháng 3 năm 2020
Phút thứ 3 năm 2020
Chương trình nghị sự tháng 4 năm 2020
Phút tháng 4 năm 2020
Chương trình nghị sự tháng 5 năm 2020
Tháng 5 năm 2020 Phút
Chương trình nghị sự tháng 6 năm 2020
Tháng 6 năm 2020 Phút
Chương trình nghị sự tháng 7 năm 2020
Tháng 7 năm 2020 Phút
Tháng 8 năm 2020 KHÔNG CÓ KIM LOẠI
Chương trình nghị sự tháng 9 năm 2020
Tháng 10 năm 2020 KHÔNG HỌP
Chương trình nghị sự tháng 11 năm 2020
Phút thứ 11 năm 2020
Chương trình nghị sự tháng 12 năm 2020
Phút thứ 12 năm 2020
Truyền thuyết & Biên bản năm 2019
Chương trình nghị sự tháng 1 năm 2019
Tháng 1 năm 2019 phút
Chương trình nghị sự tháng 2 năm 2019
Tháng 2 năm 2019 phút
Chương trình nghị sự tháng 3 năm 2019
Tháng 3 năm 2019 phút
Chương trình nghị sự tháng 4 năm 2019
Tháng 4 năm 2019 phút
Chương trình nghị sự tháng 5 năm 2019
Tháng 5 năm 2019 phút
Chương trình nghị sự tháng 6 năm 2019
Tháng 6 năm 2019 phút
Chương trình nghị sự tháng 7 năm 2019
Tháng 7 năm 2019 phút
Chương trình nghị sự tháng 8 năm 2019
Phút thứ 8 năm 2019
Chương trình nghị sự tháng 9 năm 2019
Tháng 9 năm 2019 phút
Chương trình nghị sự tháng 10 năm 2019
Tháng 10 năm 2019 phút
Chương trình nghị sự tháng 11 năm 2019
Phút tháng 11 năm 2019
Chương trình nghị sự tháng 12 năm 2019
Tháng 12 năm 2019 phút
Truyền thuyết & Biên bản năm 2018
Chương trình nghị sự tháng 1 năm 2018
Tháng 1 năm 2018 phút
Chương trình nghị sự tháng 2 năm 2018
Biên bản tháng 2 năm 2018
Chương trình nghị sự tháng 3 năm 2018
Tháng 3 năm 2018 phút
Chương trình nghị sự tháng 4 năm 2018
Phút tháng 4 năm 2018
Chương trình nghị sự tháng 5 năm 2018
Tháng 5 năm 2018 phút
Chương trình nghị sự tháng 6 năm 2018
Tháng 6 năm 2018 phút
Chương trình nghị sự tháng 7 năm 2018
Tháng 7 năm 2018 phút
Tháng 8  Chương trình nghị sự năm 2018
Phút thứ 8 năm 2018
Chương trình nghị sự tháng 9 năm 2018
Phút tháng 9 năm 2018
Chương trình nghị sự tháng 10 năm 2018 KHÔNG HỌP
Tháng 10 năm 2018 Phút KHÔNG HỌP
Chương trình nghị sự tháng 11 năm 2018
Phút thứ 11 năm 2018
Chương trình nghị sự tháng 12 năm 2018 KHÔNG HỌP
Tháng 12 năm 2018 Phút KHÔNG HỌP
Biên bản & Truyền thuyết 2017
Chương trình nghị sự tháng 1 năm 2017
Biên bản tháng 1 năm 2017
Tháng 2 năm 2017- KHÔNG HỌP
Chương trình nghị sự tháng 3 năm 2017
Biên bản tháng 3 năm 2017
Chương trình nghị sự tháng 4 năm 2017
Biên bản tháng 4 năm 2017
Chương trình nghị sự tháng 5 năm 2017
Biên bản tháng 5 năm 2017
Chương trình nghị sự năm 2017
Biên bản tháng 6 năm 2017
Chương trình nghị sự tháng 7 năm 2017
Biên bản tháng 7 năm 2017
Chương trình nghị sự tháng 8 năm 2017
Phút thứ 8 năm 2017
THÁNG 9 NĂM 2017 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Tháng 10 năm 2017 KHÔNG HỌP
Chương trình nghị sự tháng 11 năm 2017
Phút tháng 11 năm 2017
Chương trình nghị sự tháng 12 năm 2017
Biên bản tháng 12 năm 2017

Truyền thuyết & Biên bản 2013

Chương trình nghị sự tháng 11 năm 2013

Biên bản tháng 11 năm 2013

Chương trình nghị sự tháng 12 năm 2013

Biên bản tháng 12 năm 2013

bottom of page