top of page
STAR Membership

Giảm giá 10% tại Hội thảo

Giảm giá 10% cho STAR Summer

Giảm giá 10% tại Cửa hàng STAR  

Được ưu tiên cho tất cả các Hoạt động & Sự kiện của STAR 

Bao gồm những gì?

Nhận quyền truy cập vào các Video STAR độc quyền chẳng hạn như khởi động,  podcast nội dung cụ thể, v.v.

STAR Kids
bottom of page