top of page

CÁC HÌNH THỨC BẮT BUỘC

Trước  con bạn có thể tham gia vào  bất cứ  Các hoạt động hoặc sự kiện của STAR, HAI tài liệu sau  cần phải  được hoàn thành, ký tên và trong hồ sơ với Văn phòng STAR trước thời gian đăng ký vào ngày đầu tiên của buổi học đầu tiên:

 

Mẫu đồng ý và phát hành của người tham gia STAR.  

STAR Bảng thử giọng với một bức ảnh hiện tại.  

Nếu con bạn tham gia vào (các) khóa học mùa xuân mùa hè, thì không cần thiết phải điền lại các mẫu đơn.  Để thuận tiện cho bạn,  chúng tôi sẽ giữ lại các biểu mẫu của bạn cho mùa hè.

Participant Consent & Release Form
Audition Sheet
bottom of page